Disclaimer

XS News heeft de informatie op deze internetsite met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Omdat XS News steeds bezig is de producten en diensten verder te ontwikkelen kunnen gegevens zoals prijzen, snelheden, retentie, compleetheid, technische specificaties en dergelijke tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud en de abonnee kan op geen enkele wijze aan de informatie op de website rechten ontlenen.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan XS News. Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan. Voor commercieel gebruik dient wel een bronvermelding toegevoegd te worden.

Door XS News verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaar maken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij door XS News expliciet toestemming hiervoor is gegeven. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

IWF member logo