Terms & Conditions

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van XS News B.V. ( “XS News”). Wij raden je aan deze Voorwaarden goed door te nemen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen XS News aan haar klanten (de “Klant(en)”). XS News kan haar diensten alleen aanbieden aan Klanten die deze Voorwaarden accepteren.

XS News B.V.
New Yorkstraat 10-16
1175 RD Lijnden
Nederland. KVK 08145640
BTW NL8158.36.946.B01
E-mail: Contact-form

Definities

 1. XS News: XS News B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Lijnden aan de New Yorkstraat 10-16, 1175 RD. XS News is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08145640. XS News wordt ook aangeduid als “wij” en “ons”.

 2. Klant(en): de natuurlijke persoon/natuurlijke personen of rechtspersoon/rechtspersonen die gebruik maakt/maken van de Diensten van XS News en die met XS News een Overeenkomst is/zijn aangegaan.

 3. Partijen: XS News en de Klant gezamenlijk.

 4. Diensten: de diensten die XS News biedt om via het netwerk van XS News toegang te verkrijgen tot Usenet of gebruik te maken van de door XS News aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie of enige andere faciliteit ten behoeve van de Klant op een wijze die door XS News wordt aangeboden en tussen de klant en XS News is overeengekomen.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de Diensten die tot stand komt tussen XS News en de Klant.

 6. Usenet: het wereldwijde netwerk van nieuwsgroepen, waarin gebruikers van Usenet informatie, waaronder bestanden, met andere Usenet gebruikers kunnen uitwisselen.

 7. Aanvaardingsdatum: de datum waarop de Klant zich via de Website van XS News online registreert, en een Overeenkomst met XS News aangaat en daarbij toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 8. Website: de website van XS News: www.xsnews.nl

Totstandkoming Overeenkomst en registratie

 1. De Overeenkomst tussen XS News en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant zich voor de Diensten aanmeldt op de Website en daarbij deze Voorwaarden accepteert.

 2. De Klant vult bij de aanvraag van de Diensten het online registratieformulier in op de Website. Na ontvangst en acceptatie van dit registratieformulier door XS News krijgt de Klant toegang tot de Diensten.

 3. Om gebruik te maken van de Diensten moet de Klant inloggen. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze inloggegevens om ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar account te voorkomen.

 4. Indien de Klant merkt of vermoedt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot het XS News netwerk via zijn persoonlijke abonnement, dient hij dit direct schriftelijk (met inbegrip van e-mail) aan XS News te melden. Niet XS News, maar de Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn abonnement en aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van oneigenlijk gebruik van de dienst van deze aard.

Tarieven en betaling

 1. XS News hanteert de prijzen voor productpakketten zoals vermeld op de Website. De prijzen zijn inclusief BTW.

 2. XS News accepteert uitsluitend betalingen via de betalingsmethodes zoals vermeld op de Website.

 3. Indien de Klant kiest voor de betaalmethode van automatische incasso’s, machtigt de Klant XS News om het factuurbedrag van de aangegeven rekening van de Klant af te schrijven door middel van automatische afschrijving. De Klant zorgt ervoor dat het saldo op de aangegeven rekening toereikend is.

 4. De Klant betaalt de prijs voor het productpakket, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, direct of uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

 5. Indien de Klant in verzuim is, is de Klant de wettelijke rente over de periode van het verzuim aan XS News verschuldigd. Ook komen de redelijke buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Klant.

Productpakketten, duur, beëindiging en opzegging Overeenkomst

 1. XS News biedt de Klant de keuze uit de volgende soorten productpakketten, die elk voor een andere duur toegang tot de Diensten geven:

  1. Abonnement: de Klant krijgt toegang tot de Diensten overeenkomstig de omschrijving van het gekozen Abonnement. Bij een Abonnement kan de Klant kiezen voor welke duur de Overeenkomst wordt aangegaan. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement automatisch verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de Klant het Abonnement voor de afloop hiervan opzegt binnen de opzegtermijn zoals genoemd in artikel 4.3.

  2. Prepaid: Bij een Prepaid productpakket krijgt de Klant toegang tot de Diensten overeenkomstig de omschrijving van het gekozen productpakket en voor de duur van het gekozen Prepaid pakket, namelijk één maand of één jaar. De toegang van de Klant eindigt zodra de gekozen duur van het productpakket eindigt.

  3. Block: de Klant krijgt toegang tot de Diensten voor onbepaalde duur overeenkomstig te omschrijving van het gekozen productpakket. De toegang van de Klant eindigt zodra de gekozen hoeveelheid data in het productpakket is opgebruikt.

 2. Overeenkomsten voor een Prepaid of Block productpakket eindigen van rechtswege, zodra het Prepaid productpakket eindigt in tijdsduur en het Block productpakket eindigt door het opgebruiken van de gekozen hoeveelheid data.

 3. Abonnementen, uitgezonderd proefabonnementen, worden na afloop van de abonnementstermijn automatisch verlengd voor dezelfde duur als die van het oorspronkelijke abonnement, tenzij de Klant het abonnement voor de afloop hiervan opzegt met inachtneming van de volgende opzegtermijnen:

  1. Bij een Abonnement voor één maand geldt een opzegtermijn van zeven dagen, voor het Abonnement eindigt.

  2. Bij een Abonnement voor één jaar geldt een opzegtermijn van dertig dagen, voor het Abonnement eindigt.

 4. Na de automatische verlenging van het Abonnement kan de Klant het Abonnement opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

 5. De Klant kan de Overeenkomst opzeggen via het opzeggingsformulier op de Website: https://www.xsnews.nl/dl/cancel_nl.pdf . Ook kan de Klant opzeggen door e-mailen met Contact-form

 6. XS News kan de Overeenkomst direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:

  1. De Klant is failliet of in surseance van betaling;

  2. Op de Klant is de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (‘WSNP’) van toepassing;

  3. De Klant wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

  4. De Klant kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.

Aanbiedingen en offertes

 1. Elke aanbiedingen of offerte (“Aanbod)” van XS News is geheel vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

 2. Een Aanbod bevat een volledige en specifieke omschrijving van de Diensten, de (periodieke) kosten en de voorwaarden. Deze Voorwaarden zullen aan het Aanbod worden toegevoegd.

Privacy

 1. XS News zal bij de uitvoering van de Diensten op grond van de Overeenkomst persoonsgegevens van Klanten verwerken. XS News voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van privacy, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. In onze privacy policy kun je lezen welke gegevens we verzamelen en wat we hiermee doen. Je vindt onze privacy policy hier: https://www.xsnews.nl/nl/privacypolicy.html

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is verboden om op enig moment via de Diensten op enige wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder het aanbieden, delen, versturen of opslaan van auteursrechtelijke beschermde informatie of producten via het Usenet. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juridische status van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten te controleren voordat een bericht via de Dienst van XS News ter beschikking wordt gesteld. Indien een Klant zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar materiaal uploadt waarop auteursrecht rust, behoudt XS News zich het recht voor om het bericht op te schorten en het abonnement te beëindigen.

 2. Het is mogelijk dat er intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, rusten op de via het Usenet netwerk beschikbare data. XS News handelt enkel als internet tussenpersoon en meer specifiek als access provider (doorgeefluik). Klanten plaatsen informatie op eigen initiatief op het Usenet. De informatie die op het Usenet netwerk wordt geplaatst, wordt niet door XS News gemonitord, geselecteerd en/of gewijzigd. XS News heeft geen invloed op de mogelijke ontvanger(s) van de door Klanten geplaatste informatie. XS News is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat doordat Klanten informatie via de Diensten aanbieden, delen, versturen of opslaan.

 3. De Klant vrijwaart XS News voor vorderingen van derden tot vergoeding van schade die deze derden op enige wijze op XS News zouden kunnen verhalen, in het bijzonder met betrekking tot schade in verband met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Overmacht

 1. XS News hoeft haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, indien er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als XS News haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen wegens een of meerdere omstandigheden die niet aan XS News kunnen worden toegerekend.

 2. De Klant kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden mogen zowel de Klant als XS News de Overeenkomst ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn tot schadevergoeding.

 3. Als XS News voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag XS News het nagekomen deel in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien XS News aansprakelijk is voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of andere verplichting van XS News, dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat XS News voor de verleende Diensten heeft ontvangen, met een maximum van €4500,-.

 2. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van XS News uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van XS News.

 3. XS News is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is veroorzaakt door andere Klanten die gebruik maken van de Diensten van XS News.

 4. XS News is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat voor Klanten en/of derden, ontstaan door informatie die de Klant of een derde deelt of uploadt op het Usenet netwerk. De informatie die de Klanten op het Usenet netwerk uploaden of delen wordt niet door XS News gemonitord. XS News heeft geen toegang tot deze informatie en kan deze ook niet verwijderen. Indien XS News een melding ontvangt van onrechtmatige informatie die door een Klant is gedeeld op het Usenet netwerk, zal XS News deze melding doorgeven aan de betreffende hosting provider.

 5. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van XS News jegens derden die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van gedragingen van de Klant.

Vrijwaring

 1. Voor zover de wet dit toelaat, zal de Klant XS News vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst en het aanbieden van de Diensten, tenzij de oorzaak aan XS News toerekenbaar is.

 2. In het geval dat derden XS News aanspreken, zal de Klant XS News zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden in de concrete omstandigheden.

Geheimhouding

 1. XS News en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door XS News en/of de Klant.

 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan wachtwoorden en inloggegevens van de Klant, al het verkeer en alle communicatie van de Klant en andere informatie inzake XS News die op het tijdstip van terbeschikkingstelling aan de Klant door XS News als vertrouwelijk werd aangemerkt.

 3. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die zich al in het publieke domein bevindt, die onafhankelijk, zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij, is ontwikkeld, die rechtmatig van een derde is verkregen of die openbaar moest worden gemaakt op grond van een wetsbepaling of rechterlijk bevel.

Overig

 1. Als XS News (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Klant wel af te dwingen.

 2. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen XS News en de Klant niet overdragen aan derde partijen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XS News.

 3. XS News kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

 4. XS News kan deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. In geval van een wijziging zal XS News de nieuwe Voorwaarden per e-mail aan haar Klanten toezenden en/of anderszins verstrekken.

 5. Regelingen door of verplichtingen voor XS News die afwijken van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zijn alleen bindend als XS News deze schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd..

 6. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 7. Voor alle rechtsvorderingen van de Klant tegen XS News geldt een verjaringstermijn van een jaar vanaf het tijdstip waarop de rechtsvordering ontstond. De stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de algemene wettelijke regels.

 8. De Klant is verplicht om XS News onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen van elke wijziging in zijn (e-mail-)adres. Indien XS News schriftelijk contact met de klant moet opnemen, heeft XS News aan deze verplichting voldaan als de mededeling wordt gericht aan het laatste adres dat de klant schriftelijk aan XS News heeft opgegeven.

 9. Voor de berekening van alle contractperiodes en –lengtes alsmede alle op een contract gebaseerde tijdsindicaties geldt de Centrale Europese Tijd (CET).

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen XS News en de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 2. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.